POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą: 09-300 Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3, woj. Mazowieckie, telefon 23 657 25 58, email: [email protected]

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub tel. 544 544 006.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na administratora oraz w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, czyli realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Żuromin o statusie miejskim na 2022 rok na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm.).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną B5, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji, przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą np. w zakresie obsługi IT, w tym dostawca oprogramowania do budżetu firma Euro Innowacje Software sp. z o.o. , ul Garbary 100/ 11, 61-757 Poznań.  

9) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.