DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zuromin.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Bryska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 23 6572 558 wew. 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin

Do budynku prowadzą 2 wejścia od placu Józefa Piłsudskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których nie ma podjazdu dla wózków. Dla osób ze szczególnymi potrzebami przystosowano wejście z boku budynku do którego prowadzą schody lub podjazd dla wózków.

Punkt informacyjny znajduje się w środku korytarza po prawej stronie od wejścia bocznego. W tym miejscu umieszczona jest tablica informacyjna odnośnie rozmieszczenia wydziałów. W środku korytarza po prawej stronie od wejścia bocznego znajdują się również schody prowadzące na wyższe kondygnacje.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pierwszego i drugiego piętra prowadzą schody, które nie są wyposażone w system transportu wózka. W budynku nie ma windy. Istniej możliwość dostępu alternatywnego za pomocą schodołaza. Aby skorzystać z dostępu alternatywnego należ o tym wcześniej poinformować pod numerem telefonu 23 6572 558 lub za pomocą wiadomości email pod adresem [email protected]

Toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie 5 metrów od wejścia bocznego.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.